Den nye ansættelsesbevislov

Du må maksimalt have en prøvetid på 6 måneder

Hvad siger loven?
Du må maksimalt aftale en prøvetid på 6 måneder. I tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan prøvetiden ikke overstige 1/4 af ansættelsesperioden.

Hvad betyder det for din virksomhed?
Det betyder, at I skal gentænke onboarding, navnlig i virksomheder med mange tidsbegrænsede ansættelser. Hvis I følger funktionærloven, anvendes de almindelige regler om prøvetid.

Info om kollektive overenskomster eller aftaler

Hvad siger loven?
Virksomheden skal angive, hvilke kollektive overenskomster eller andre aftaler, der regulerer forholdet.

Hvad betyder det for din virksomhed?
Dette skal ændres i onboarding-processen, hvilket betyder at det skal fremgå af personalehåndbog og kontrakter.

Lovpligtig uddannelse

Hvad siger loven?
Hvis en arbejdsgiver i henhold til EU-retten, dansk lovgivning eller kollektive overenskomster skal tilbyde en lønmodtager uddannelse med henblik på udførelse af det pågældende arbejde, skal uddannelsen tilbydes uden udgift for den ansatte, tælle som arbejdstid i ansættelsesforholdet og så vidt muligt foregå i lønmodtagerens sædvanlige arbejdstid.

Hvad betyder det for din virksomhed?
Dette indebærer blandt andet, at I skal revidere jeres personalehåndbog så det bliver tydeligt for medarbejderne, at I betaler for den lovpligtige uddannelse.

Medarbejderen skal have ansættelsesbevis tidligere

Hvad siger loven?
I dag har man som arbejdsgiver pligt til at udfærdige et ansættelsesbevis, som opfylder minimumskravene i ansættelsesbevisloven, til medarbejdere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige arbejdstid overstiger 8 timer ugentligt.

I den nye lov skærpes kravene, idet man pålægger arbejdsgivere at give medarbejdere et ansættelsesbevis, hvis de arbejder mere end 3 timer i gennemsnit om ugen over en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger. Tilsvarende gælder i alle tilfælde, hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde arbejdstid.

I de situationer, hvor der er pligt til at udfærdige et ansættelsesbevis, skal det ske senest 7 kalenderdage efter, at medarbejderen er tiltrådt.

Hvad betyder det for din virksomhed?
Dette stiller krav til at der styr på onboarding-processen, således at der hurtigt aktiveres nye ansættelsesbeviser, også for dem på få timer.

Ingen generel hindring af bibeskæftigelse

Hvad siger loven?
En arbejdsgiver må ikke hindre en lønmodtager i at tage sideløbende ansættelse eller på den baggrund behandle lønmodtageren ugunstigt, hvis lønmodtageren fortsat kan arbejde i overensstemmelse med en af arbejdsgiver fastlagt tidsplan, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk.1 finder ikke anvendelse, hvis omstændighederne ved det pågældende arbejde, såsom hensyn til sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretnings-hemmeligheder, integriteten i den offentlige forvaltning eller at undgå interessekonflikter, indebærer, at beskæftigelse som nævnt i stk. 1 er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold.

Hvad betyder det for din virksomhed?
Dette bliver et nyt tiltag i de fleste virksomheder, idet man i hvert enkelt tilfælde skal vurdere den konkrete sag. Alle kontrakter og personalehåndbogen skal ændres.

Læs lovteksten her

HENT PLANCHER
HR

HR

Klik på knappen herunder og se hvilke HR-opgaver, vi kan hjælpe din virksomhed med.

Læs mere
Personalejura

Personalejura

Klik herunder for at se hvilke personalejuridiske opgaver, vi kan hjælpe med.

Læs mere
Arbejdsmiljø og trivsel

Arbejdsmiljø og trivsel

Klik på knappen for at se hvilke opgaver, vi kan hjælpe med indenfor arbejdsmiljø og trivsel.

Læs mere

Book 20 minutters
gratis sparring med os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? Så book 20 minutters sparring med os.