Vores ydelser

 

HR-juridisk vejledning
Vi2Sammen yder kompetent personalejuridisk assistance som:

 • Ansættelse og kontrakter
 • Vilkår under ansættelsen fx ferie, orlov mm
 • Afskedigelse, herunder personalesager
 • Sygefraværsopfølgning og samtaler
 • Onboarding
 • politikker fx sygefraværspolitik
 • Agil udviklingsdialog (MUS)
 • APV, herunder trivselsmålinger

Sundhedsvejledning
Med sundhedsvejledning fra Vi2sammen har virksomheden personlig kontakt til en erfaren sygeplejerske.

 • Medarbejderne kan have behov for et årligt lille sundhedschek, hvor der kontrolleres blodtryk, blodsukker og tales om søvn og kostvaner og øvrigt sundhedsrelateret trivsel.
 • Covid håndtering med rådgivning, kviktests og hotline
 • Oplever en medarbejder smerter i kroppen, f.eks. hoved, ryg eller nakke, så kan en afklarende samtale med den personlige sygeplejerske, være med til at afklare hvad der evt. ligger i den sundhedsforsikring som firmaet har. Sygeplejersken kan være med til at kontakte og sikre at medarbejderen hurtigt kommer i behandling.
 • Ønsker I at kunne tilbyde jeres medarbejdere både akut og forebyggende behandling, så kan der indgås aftale om et årligt antal velværebehandlinger pr. medarbejder. Det kan eksempelvis være Zoneterapi, massage eller en afstressende Japansk lifting. I har også mulighed for at implementere mindfulness og yoga i hverdagen, som en fast rutine eller som inspirations eftermiddage.

Sygefraværshåndtering
Virksomheden skal arbejde med nogen lettilgængelige og retvisende statistikker. Med baggrund i virksomhedens data fastsættes nogen ambitiøse, men opnåelige mål, som sammen med en sygefraværspolitik skal danne rammen for resultatet for indsatsen. Målet skal kendes af alle, og gerne deles op i delmål, som medarbejderne og lederne følger op på. Hold månedlige møder, hvor data gennemgås. Fejr succeser, og dyrk negative resultater, så der kan findes nye ideer til opnåelse af målet.

Sygefraværssamtaler og trivselssamtaler skal indkaldes systematisk på baggrund af statistikkerne. Hav præcise mål for, hvornår der indkaldes til sygefraværssamtaler, og tydelige kriterier for, hvornår der skal indkaldes til trivselssamtaler, hvor målet er at igangsætte tidlige indsatser. Vi hjælper med samtaler og har også dialog med kommunen i forhold til syge medarbejdere

Lederunderstøttelse
Når trivselsindsatsen skal ledes, skal det gøres på en klar og anerkendende måde. Det betyder, alt man arbejder med et fælles narrativ fra øverste ledelse til medarbejderniveau. Lederne skal bruge hinanden og lære af hinandens succeser og fejl, og de skal sikre et trygt og godt arbejdsmiljø, som giver medarbejderne tillid til at man er fælles om sygefravær. Vi understøtter hele ledelsesteamet, også med leder-retreats.

Medarbejderunderstøttelse
Vi understøtter medarbejderne i at lede hinanden og at lede op. Vi arbejder konkret på, hvordan man kan lave en konkret og præcis forventningsafstemning og derved undgå konflikter og misforståelser. Medarbejderne vil gennemgå materialet ved case og rollespil. De skal have kunne arbejde med tillid, samarbejde og kunne håndtere konflikter på en god og konstruktiv måde, og være bevidste om deres rolle i konflikten.

Krænkelser, herunder mobning
Såfremt undersøgelsen viser at nogle føler sig krænket ved fx mobning kan vi hjælpe. Arbejdsgiver skal sikre et arbejdsmiljø, hvor der ikke er risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.

Covid håndtering
Med en aftale med Vi2sammen er det muligt at få tilknyttet en privat sygeplejerske, der kommer ud på jeres arbejdsplads og hjælper jer med Covidhåndtering. På denne måde mindskes den tid som medarbejderne p.t. skal bruge på test, for at kunne møde op på arbejdspladsen.

 • I kan få testet jeres medarbejdere på arbejdspladsen 1-2 gange om ugen, udført som kviktest, der registreres i medarbejderens Corona-pas.
 • Medarbejdere der bliver smittede eller er nærkontakter har adgang til hotline mellem 6-23 med spørgsmål til hvordan de skal forholde sig og hvilke retningslinjer og vejledninger de skal følge.

Social kapital undersøgelse
Højt sygefravær er typisk et tegn på lav social kapital, dårlig trivsel og giver problemer med at overholde økonomien og opretholde serviceniveauet. Der er talt meget om nedbringelse af sygefravær, men ofte kommer man ikke helt i mål, og kæmper derfor med sygefraværet uden synlige og varige resultater. Fra flere forskningsprojekter ses det, at sygefravær skal håndteres som en helhedsindssats, med baggrund i principperne om social kapital. Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet og dermed styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse og løbende monitorering af arbejdsmiljøet.
Vi udarbejder APV og deltager i besøg fra arbejdstilsynet. Indsatsen skal sikre, at virksomheden får det maksimale ud af arbejdsmiljøarbejdet med arbejdspladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse og dermed understøtte det gode arbejdsmiljø. Vi sender et digitalt skema til alle medarbejdere som udfyldes (det tager 5-7 minutter at udfylde). Herefter udarbejdes udkast til arbejdspladsvurderingens APV-handleplan som i dialog med ledelsen ender ud i den endelige arbejdspladsvurdering.

Whistleblowerordning
En whistleblowerordning er et vigtigt redskab for enhver virksomhed, der ønsker at forebygge og opdage alvorlige forhold og konflikter på arbejdspladsen. Den kan lede til flere forretningsmæssige fordele og give ledere ro i sjælen. Via whistleblowerordningen kan du sikre at virksomheden er bygget på et solidt fundament uden, at det leder til ekstra arbejde eller indkøb af yderligere softwareløsninger. En whistleblower er en person, som vil gøre det rigtige i en svær situation. Vi står til rådighed for kontakt fra alle medarbejdere, og håndterer indberetninger professionelt og sikkert.

Læring
Vi skræddersyr gerne læringsforløb i dialog med jer. Vi tilbyder også faste kurser indenfor HR, arbejdsmiljø og personalejura. Vi har den svære samtale og nye trends indenfor personaleforhold, medarbejderudviklings-samtaler og grafisk facilitering.

 • Ledere på spring
  Vi har et forløb for ledere på spring. Dette sætter lederen i stand til at forstå egen rolle og definere opgaven og omfanget. Kurset er en god måde at starte sin ledelseskarriere på, idet man får et godt grundfundament.
 • HR i praksis
  Kurset gennemgår HR´s rolle og opgaver i forhold til rekruttering og ansættelse. Det stiller skarpt på konsulentens rolle i organisationen, og hvordan man lykkes med at drive HR som understøtter driften og dermed giver mening i organisationen.
 • Personalejura
  Vi har et fast kursus, personalejura, som gennemgår de generelle forhold vedrørende personalejura med særligt fokus på ansættelsen, forhold i ansættelsen samt afskedigelse.
 • Arbejdsmiljø
  Kurser indenfor arbejdsmiljø, herunder trivsel, sygefravær og social kapital. Dette er kurser, som skal sikre viden om området og hjælpe kursisterne med at sikre bedre trivsel og dermed lavere sygefravær i egen organisation.
 • Grafisk facilitering
  Alle vores kurser kan være med grafisk facilitering for en fælles referenceramme, men vi tilbyder også kurser i grafisk facilitering og graphic recording.
 • MED-system
  Kursus i forhold til MED systemet, hvor målet er, at tydelig ledelse i forhold til MED/samarbejdsorganet gør at alle arbejder mod de samme mål, De arbejder med mål og agile og effektive møder og andre dialogformer som skal sikre inddragelse, skabe engagement, ejerskab og arbejdsglæde.
 • God borgerdialog
  Relations dannelse og konflikthåndtering for kommunalt ansat udførende personale. Dette i forhold til at sætte borgeren i centrum (hjemmehjælp) og forventningsafstemning og konflikthåndtering i forhold til mennesker med handicap og den udførende kommunale sagsbehandler.