Sygefravær

Social kapital

Højt sygefravær er typisk et et tegn på lav social kapital, dårlig trivsel og giver problemer med at overholde økonomien og opretholde serviceniveauet. Der er talt meget om nedbringelse af sygefravær, men ofte kommer man ikke helt i mål, og kæmper derfor med sygefraværet uden synlige og varige resultater. Fra flere forskningsprojekter ses det, at sygefravær skal håndteres som en helhedsindssats, med baggrund i principperne om social kapital. Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet og dermed styrke trivsel, godt arbejdmiljø og sygefravær. 

Ud over at arbejde med trivsel og social kapital på arbejdspladsen anbefales det at have fokus på fem elementer i sygefraværsindsatsen. De fem elementer er gode statisstikker, systematiske trivsels- og sygefraværssamtaler, tidlig indsats, ejerskab og tydelig ledelse. Disse indsatser skal indarbejdes i virksomhedens sygefraværspolitik. 

1) Gode statistikker 

Virksomheden skal arbejde med nogen lettilgængelige og retvisende statistikker. Med baggrund i virksomhedens data fastsættes nogen ambitiøse, men opnåelige mål, som sammen med en sygefraværspolitik skal danne rammen for resultatet for indsatsen. Målet skal kendes af alle, og gerne deles op i delmål, som medarbejderne og lederne følger op på. Hold månedlige møder, hvor data gennemgås. Fejr succeser, og dyrk negative resultater, så der kan findes nye ideer til opnåelse af målet. 

2) Systematiske samtaler 

Sygefraværsamtaler og trivselssamtaler skal indkaldes systematisk på baggrund af statistikkerne. Hav præcise mål for, hvornår der indkaldes til sygefraværssamtaler, og tydelige kriterier for, hvornår der skal indkaldes til trivselssamtaler, hvor målet er at igangsætte tidlige indsatser. 

3) Tydelig ledelse og klare kriterier

Når sygefraværsindsatsen skal ledes, skal det gøres på en klar og anerkendende måde. Det betyder, alt man arbejder med et fælles narrativ fra øverste ledelse til medarbejdereniveau. Lederne skal bruge hinanden og lære af hinandens succeser og fejl, og de skal sikre et trygt og godt arbejdsmiljø, som giver medarbejderne tillid til at man er fælles om sygefravær. 

4) Samarbejdssystem

Det er vigtigt at hele indsatsen er forankret i MED/samarbejdssystemet. Involver systemet, få udarbejdet politikken og gør samarbejdssystemet til en vigtig aktør i kulturarbejdet omkring hele trivselsarbejdet. 

5) Tidlig indsats 

Generelt er det en god ide, at tilbyde fx frugt og grønt i løbet af dagen og give mulighed for at medarbejderne kan bevæge sig. I forlængelse af trivselssamtaler skal lederen være opmærksom på, hvordan man kan igangsætte tidlige indsatser i forhold til at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen.

Vi2 

Vi2 kan hjælpe med indsatsen. Vi afdækker og udarbejder sammen med ledelsen udkast til en samlet indsats, herunder poltik, statistikgrundlag og kriterier som skal drøftes og forankres i samarbejdssystemet.

Vi2Sammen og Rådgiverbutikken tilbyder en særlig indsats, hvor vi kombinerer ledelse, jura og socialrådgiverkompetencer. www.raadgiverbutikken.dk

Pris
Da vi tilpasser konceptet til jeres virksomhed, har vi tilbud i alle prisklasser. Ring, så finder vi en løsning, der giver mening for jer. Ring 41 95 08 22 eller skriv på kontakt@vi2sammen.dk